S Logo
 Diccionario
 Abierto y colaborativo
 Página principal

Nuevos significados recogidos

 t´inkana  pingo, pingu  males,   malis, malliy 
 tupo, tupu  sinche, sinchi*  waña, guaña* 
 paltaucu  awanu  cotona, cutuna 
 chapo, chapu  culca  huachiculca 
 mishque  oyambaro, uyambaru (uya-amba-aru)  tufiño 
 palla  huachimania, guachimania (guachi, huachi-mania)  ullaguanga 
 nayon  nayon  yana 
 paxi, pacsi, phaxsi  fuya fuya  caqui, kaqui, caaque 
 zuania  punchao  rocoto, rucutu (rucu-tu)  jején  ullaguanga  shunga 
 tullpanchich  tituaña  quilico, quilicu 
 fuya fuya  timbushca  japa 
 guamani, huamani, wamani*  apangora, apangura (apa-angura)  yacel , yachil, yatzil 
 yanayacu (yana-yacu)  jirca  paccha, phajcha 
 cucayo  hualu, walu  oshota 
 supay  pilca*  *atabalipa 
 manangón (góna)  chaquiñan (chaqui-ñan)  lluqui 
 tupana  michinal  picalqui (pical-qui) 
 carishina  bura  picalqui (pical-qui) 
 manangón (góna)  yara  huaita, guaita 


Sigue a www.significadode.org en Facebook  Sigue a www.significadode.org en Twitter  Sigue a www.significadode.org en Google+  Sigue a www.significadode.org en feed