S Logo
 Diccionario
 Abierto y colaborativo
 Página principal

Nuevos significados recogidos

 jauri  cambijar  paccha, phajcha 
 jirca  chuculi  atahualpa (atau-huallpa), atauwallpa (atau-wallpa)* 
 inti ñan  juchuy  zaruma 
 zumbambico  pifo, pifu  pimampiro, piman´piru (piman-piru) 
 zuania  zuania  tt 
 chugá  shushumbico, shushunwicu  michinal 
 quingo, quingu  wicundo, wicundu (wi-cundu)  chuqui 
 chaupi  huicundo, huicundu (hui-cundu)  guamani, huamani, wamani* 
 guamani, huamani, wamani*  chirincho (chiri-inchu)  caqui, kaqui, caaque  chumbi  cholca, chulca*  colca, kolka 
 apangora, apangura (apa-angura)  guamani, huamani, wamani*  yacel , yachil, yatzil 
 pishco, pishcu  piqui  tullpa 
 tupi  cununo  yanayacu (yana-yacu) 
 chaguarquero , chahuarquiru (chahuar-quiru), chawarquiru (chawar-quiru)  pucu  chumbi 
   callana  cachiguango, cachihuangu (cachi-huangu)  lluqui 
 ñahui  pachayachachi (pacha-yachachi)  guachala (gua-chala) (guacha-la)* 
 chimbo, chimbu  llacta  waya 
 tandapi (tanda-pi)  supay  chaquisara (chaqui-sara) 
 caiza, caisa*  pilca*  yaguar, yahuar, yawar 
 oshota  putucho, putuchu (putu-uchu)  tupicocha, tupicucha (tupi-cucha) 


Sigue a www.significadode.org en Facebook  Sigue a www.significadode.org en Twitter  Sigue a www.significadode.org en Google+  Sigue a www.significadode.org en feed