S Logo
 Diccionario
 Abierto y colaborativo
 Página principal

Nuevos significados recogidos

 hualu, walu  chirincho (chiri-inchu)  guaraqui, huaraqui (huara-qui), waraqui 
 simiruco, shimirucu (shimi-rucu)  pilco, pilku  cahuas 
 coyago, cuyagu (cuy-agu)*  chaquiñan (chaqui-ñan)  huachi 
 colca, kolka  pachacamac (pacha-camac)  huagra 


Sigue a www.significadode.org en Facebook  Sigue a www.significadode.org en Twitter  Sigue a www.significadode.org en Google+  Sigue a www.significadode.org en feed