S Logo
 Diccionario
 Abierto y colaborativo
 Página principal

Nuevos significados recogidos

 itlan  ichpochtli  ilamatl 
 ipampa  ixtelotli  tatei 
 chapali  siauik  milli 
 kaltsamaxtli  ojtlatl  omixochitl 
 kuikuiltik  nixtamal  tetonali ik metl 
 zóquitl  quiyahuia  quiahuia 
 axti  paki  itlan 
 kaxtilia  kaxtoli  naui 
 makuili  yolik  quahtepuztli  chimalli  cuatl  kalali 
 popoca  kalali  zóquitl 
 tlapalolistli  popoca  moyotl 
 eluayotl  tlachialoyan  tochpan 
 panolti  pamitl  yamanik 
 yakak  yaotl  achtotlakatl 
 achtontli  akalotl  atleinemik 
 nakakokoya  nakakaxitl  ahuiyani yoli 
 anxelin iyali  tlasojkamati  xoloitskwinli 
 noyolikni  cuali en nahuatl  kuali tonali amigos 
 temu  nitla  ximoseuikan 


Sigue a www.significadode.org en Facebook  Sigue a www.significadode.org en Twitter  Sigue a www.significadode.org en Google+  Sigue a www.significadode.org en feed