S Logo
 Diccionario
 Abierto y colaborativo
 Página principal

Nuevos significados recogidos

 rocoto, rucutu (rucu-tu)  jején  ullaguanga 
 shunga  tullpanchich  tituaña 
 quilico, quilicu  fuya fuya  timbushca 
 japa  guamani, huamani, wamani*  apangora, apangura (apa-angura) 
 yacel , yachil, yatzil  yanayacu (yana-yacu)  jirca 
 paccha, phajcha  cucayo  hualu, walu 
 oshota  supay  pilca* 
 *atabalipa  manangón (góna)  chaquiñan (chaqui-ñan) 
 lluqui  tupana  michinal  picalqui (pical-qui)  carishina  bura 
 picalqui (pical-qui)  manangón (góna)  yara 
 huaita, guaita  *saracay (sara-cay)  *atabalipa 
 ku´ta, cuta  anchui  chama 
 chuculi  chaco, chacu  alba, alwa* 
 chimbo, chimbu  chumbi  huagra 
 chaucha  karanki  auyu 
 cambá  guasgua*  charijayac 
 sucho, suchu  yango, yangu  pilche, pilchi 
 alpa  cucayo  huachimania, guachimania (guachi, huachi-mania) 
 tulca, tulqa  coro, curu*  cucho, cuchu 


Sigue a www.significadode.org en Facebook  Sigue a www.significadode.org en Twitter  Sigue a www.significadode.org en Google+  Sigue a www.significadode.org en feed