S Logo
 Diccionario
 Abierto y colaborativo
 Página principal

Nuevos significados recogidos

 jején  ullaguanga  shunga 
 tullpanchich  tituaña  quilico, quilicu 
 fuya fuya  timbushca  japa 
 guamani, huamani, wamani*  apangora, apangura (apa-angura)  yacel , yachil, yatzil 
 yanayacu (yana-yacu)  jirca  paccha, phajcha 
 cucayo  hualu, walu  oshota 
 supay  pilca*  *atabalipa 
 manangón (góna)  chaquiñan (chaqui-ñan)  lluqui 
 tupana  michinal  picalqui (pical-qui)  carishina  bura  picalqui (pical-qui) 
 manangón (góna)  yara  huaita, guaita 
 *saracay (sara-cay)  *atabalipa  ku´ta, cuta 
 anchui  chama  chuculi 
 chaco, chacu  alba, alwa*  chimbo, chimbu 
 chumbi  huagra  chaucha 
 karanki  auyu  cambá 
 guasgua*  charijayac  sucho, suchu 
 yango, yangu  pilche, pilchi  alpa 
 cucayo  huachimania, guachimania (guachi, huachi-mania)  tulca, tulqa 
 coro, curu*  cucho, cuchu  kitu 


Sigue a www.significadode.org en Facebook  Sigue a www.significadode.org en Twitter  Sigue a www.significadode.org en Google+  Sigue a www.significadode.org en feed