S Logo
 Diccionario
 Abierto y colaborativo
 Página principal

Nuevos significados recogidos

 pingo, pingu  males,   malis, malliy  tupo, tupu 
 sinche, sinchi*  waña, guaña*  paltaucu 
 awanu  cotona, cutuna  chapo, chapu 
 culca  huachiculca  mishque 
 oyambaro, uyambaru (uya-amba-aru)  tufiño  palla 
 huachimania, guachimania (guachi, huachi-mania)  ullaguanga  nayon 
 nayon  yana  paxi, pacsi, phaxsi 
 fuya fuya  caqui, kaqui, caaque  zuania 
 punchao  rocoto, rucutu (rucu-tu)  jején  ullaguanga  shunga  tullpanchich 
 tituaña  quilico, quilicu  fuya fuya 
 timbushca  japa  guamani, huamani, wamani* 
 apangora, apangura (apa-angura)  yacel , yachil, yatzil  yanayacu (yana-yacu) 
 jirca  paccha, phajcha  cucayo 
 hualu, walu  oshota  supay 
 pilca*  *atabalipa  manangón (góna) 
 chaquiñan (chaqui-ñan)  lluqui  tupana 
 michinal  picalqui (pical-qui)  carishina 
 bura  picalqui (pical-qui)  manangón (góna) 
 yara  huaita, guaita  *saracay (sara-cay) 


Sigue a www.significadode.org en Facebook  Sigue a www.significadode.org en Twitter  Sigue a www.significadode.org en Google+  Sigue a www.significadode.org en feed